Wsparcie dla organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą otrzymać dofinansowanie kosztów wynagrodzeń swoich pracowników. Nabór wniosków prowadzą Powiatowe Urzędy Pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi program wsparcia dla organizacji pozarządowych posiadających status OPP oraz spółdzielni socjalnych. Te z nich, które doświadczyły w 2020 roku spadku przychodów z działalności statutowej mogą starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość przyznanego dofinansowania jest uzależniona od wielkości spadku przychodów. Największe wsparcie kierowane jest do podmiotów, których przychodzi z działalności statutowej obniżyły się o co najmniej 80%. W ich przypadku możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Organizacje, których wielkość spadku przychodów mieści się w przedziale od 50 do 79% mogą otrzymać dofinansowanie nie przekraczające kwoty 70% wynagrodzeń. Najniższy przedział przewidziany jest dla podmiotów, których przychody zmniejszyły się od 30 do 49%. Wsparcie do nich kierowane nie może przekroczyć sumy 50% wynagrodzeń pracowników ujętych we wniosku.

Nabór wniosków prowadzą Powiatowe Urzędy Pracy. Konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie, czy we właściwym terytorialnie dla danej organizacji lub spółdzielni PUP-ie trwa aktualnie nabór. Odwiedziny w Urzędzie nie są jednak niezbędne, ponieważ aplikacje mogą być także składane drogą elektroniczną na rządowej stronie www.praca.gov.pl. Dużym ułatwieniem jest, że składający wniosek podmiot musi załączyć do niego jedynie oświadczenia o wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej, zatrudnianiu pracowników, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań do Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Nie są zatem wymagane zaświadczenia, których pozyskanie mogłoby być w warunkach pandemii kłopotliwe. Złożone oświadczenia są następnie co miesiąc odnawiane. Ze wsparcia można korzystać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Szczegółowe informacje o zasadach przydzielania wsparcia dla organizacji zatrudniających pracowników TUTAJ