Ostatnie dni na przekazanie pracownikom deklaracji podatkowych

Organizacje, które zatrudniały w roku 2020 pracowników mają czas do końca lutego na przekazanie im deklaracji PIT-11. W związku z trwającą pandemią koronawirusa nie wprowadzono istotnych zmian w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracodawcy, w tym organizacje i pozarządowe do końca stycznia 2021 były zobowiązane do przekazania deklaracji PIT-11 do urzędów skarbowych. Dokumenty te były przekazywane w formie elektronicznej. Dzięki temu każdy pracownik może sprawdzić przygotowane dla niego deklaracje w serwisie e-Urząd Skarbowy. W prosty sposób mogą zalogować do niego się osoby posiadające profil zaufany lub e-dowód. Nie oznacza to, że takiej możliwości pozbawione są osoby niekorzystające z tych udogodnień. Podatnicy nie posiadający profilu zaufanego mogą zalogować się do e-Urzędu Skarbowego za pomocą numeru PESEL. Wprowadzono tu jednak oczywiście zabezpieczanie, które uniemożliwia dostęp do naszych deklaracji osobom postronnym. Podczas logowania za pomocą PESEL-u konieczne jest podanie kwoty przychodu za rok 2019 lub za rok 2020. Tę pierwszą kwotę znaleźć można w zeszłorocznym rozliczeniu PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Kwotę przychodu za rok można odczytać z tegorocznych deklaracji PIT-11, które każdy podatnik powinien otrzymać od swojego pracodawcy. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego umożliwia podatnikom sprawdzenie swoich deklaracji PIT, dodanie odliczeń od podatku oraz przekazanie 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Usługa e-Urzędu Skarbowego nie obejmuje podatników rozliczających się z dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ekonomii społecznej zatrudniające pracowników w 2020 roku muszą pamiętać, że fakt przesłania w styczniu do urzędu skarbowego rozliczenia PIT-11 nie zwalnia z obowiązku przekazania deklaracji pracownikom. Można to zrobić na trzy sposoby. Najbezpieczniejszym i najczęściej praktykowanym sposobem jest osobiste przekazanie wydruku deklaracji. Pracownik powinien potwierdzić odbiór dokumentu podpisem. Drugi wariant to wysłanie PIT-a tradycyjną pocztą. W tym przypadku przesyłka powinna mieć opcję potwierdzenia odbioru. Po trzecie, możliwe jest wysłanie deklaracji pocztą elektroniczną. To niechętnie stosowany przez organizacje sposób, ponieważ brakuje jasnych regulacji odnośnie przeprowadzenia tej operacji. Niektóre źródła doradzają między innymi wcześniejsze pozyskanie zgody pracownika na przekazanie PIT-11 w tej formie. Organizacje decydujące się na wysłanie PIT-a w formie elektronicznej powinny dopilnować by uzyskać potwierdzenie jego odbioru. Trzeba także pamiętać, że PIT przed wysłaniem powinien zostać podpisany.


Więcej informacji na temat rozliczeń PIT TUTAJ