Sprawozdania finansowe NGO w 2021 roku

W 2021 nie wprowadzono zmian terminów podpisywania i składania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości na organizacjach pozarządowych ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie takie powinno być przygotowane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W większości organizacji rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Od 2019 roku sprawozdania finansowe przygotowywane są w formie elektronicznej i także w formie elektronicznej podpisywane przez Zarząd organizacji. To wszystko oznacza, że sprawozdanie powinno zostać przygotowane i podpisane do 31 marca 2021 roku.

W zeszłym roku Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przesunięcie terminów związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych o 3 miesiące. Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 11 marca 2021 roku przesunięcia te nie obowiązują w roku bieżącym. Oznacza to, że sprawozdanie powinno zostać sporządzone i podpisane przez Zarząd organizacji pozarządowej do końca marca. Następnie musi ono zostać zatwierdzone przez odpowiedni organ fundacji czy stowarzyszenia do 30 czerwca 2021. Sprawozdania powinny zostać przesłane przez:

  • Organizacje prowadzące działalność gospodarczą do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 15 lipca 2021,
  • Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej do Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu 10 dni od momentu zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 10 lipca 2021.

Nie jest wykluczone, że terminy te ulegną jeszcze zmianie. Ministerstwo Finansów nie przekazuje jednak żadnych wiążących informacji na ten temat. Ta niepewność powoduje, że organizacje pozarządowe nie powinny czekać z przygotowaniem i zatwierdzeniem sprawozdań finansowych. Jest to tym łatwiejsze, że cały proces możliwy jest do przeprowadzenia w formie elektronicznej.


Więcej informacji o sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych można znaleźć na stronie: https://poradnik.ngo.pl