Wydłużony termin sprawozdań finansowych NGO w 2021 roku

W związku z pandemią Covid-19 terminy podpisywania i składania obowiązujących organizacje pozarządowe sprawozdań finansowych za rok 2020 przesunięte o 3 miesiące.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości na organizacjach pozarządowych ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie takie powinno być przygotowane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W większości organizacji rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Od 2019 roku sprawozdania finansowe przygotowywane są w formie elektronicznej i także w formie elektronicznej podpisywane przez Zarząd organizacji.

Ministerstwo Finansów postanowiło ułatwić organizacjom pozarządowym przygotowanie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań. Podobnie, jak w roku 2020 każdy z tych terminów przesunięty został o 3 miesiące. W roku 2021 obowiązują zatem następujące terminy:

  • Sporządzenie sprawozdania finansowego i podpisanie go przez zarząd organizacji do 30 czerwca 2021,
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2021,
  • Organizacje prowadzące działalność gospodarczą do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 15 października 2021,
  • Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej do Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu 10 dni od momentu zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 10 października 2021.

Rozporządzenia w sprawie przesunięcia terminów związanych ze sprawozdawczością opublikowane zostało dopiero 29 marca 2021, a więc na dwa dni przed upłynięciem zwykłego terminu przygotowania sprawozdania finansowego w organizacjach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Prawdopodobnie wiele organizacji przygotowało sprawozdania wcześniej i nie musi korzystać z wydłużonych terminów. Należy zwrócić uwagę, że nowe rozporządzenie nie narzuca obowiązku by sprawozdania były składane później. Organizacje, które są w stanie zrobić to w standardowych terminach nie muszą zatem odkładać w czasie momentu dopełnienia tego obowiązku. Jest to tym łatwiejsze, że cały proces możliwy jest do przeprowadzenia w formie elektronicznej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/572

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/571