Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne - aktualizacja

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne (agencyjne, zlecenia, o dzieło) mogą uzyskać rekompensatę dochodów utraconych na skutek ograniczeń wywołanych pandemią.

Całkowity brak lub niepełna realizacji umowy w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19 uprawnia do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe świadczenie finansowe rekompensujące  utratę przychodów. Wniosek o składa się za pośrednictwem zleceniodawcy albo zamawiającego. Gdy osoba jest związana kilkoma umowami, wnioski składa się osobno dla każdej z umów.

Świadczenie dotyczy umów zawartych przed 1 kwietnia 2020 r. i osób, które mieszkają na terytorium Polski jako obywatele RP lub na podstawie stałego lub czasowego prawa pobytu oraz nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązują także limity wysokości przychodów z umów cywilnoprawnych, liczone w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Osoby spełniające warunki do ubiegania się o świadczenie postojowe, mogą otrzymać świadczenie maksymalnie trzy razy. Kolejne świadczenie można otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Konieczne jest złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy.

Wnioski o świadczenie postojowe należy składać do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Od decyzji odmawiających wypłaty świadczenia można się odwołać do sądu (według  zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie należy złożyć pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Więcej informacji: TUTAJ

Źródło: www.zus.pl