Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w Tarczy Antykryzysowej 2.0

Nowe przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 obejmują rozwiązania dotyczące uelastycznienia czasu pracy pracodawców, prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności oraz ułatwienia w zobowiązaniach wobec funduszu promocji produktów rolno-spożywczych.

W okresie obowiązywania stanu epidemii pracodawca może na czas określony zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji, polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Ustawa zakłada również zmiany w zakresie wydatkowania funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Z tych środków będzie można prowadzić działania mające na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów. W przypadku niezrealizowania przez podmiot wykorzystujący środki funduszy promocji zadania, w związku z wystąpieniem siły wyższej, środki finansowe z tytułu udzielonego wsparcia finansowego wypłaca się do wysokości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem:

  • wykazania, że do niezrealizowania zadania lub jego etapu doszło w wyniku wyżej wskazanego zdarzenia, a poniesione koszty kwalifikowalne miały bezpośredni związek z planowanym do zrealizowania zadaniem lub jego etapem, oraz
  • braku możliwości odzyskania zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W okresie epidemii nie będą naliczane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, bieg terminów wykonania określonych czynności przez podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji oraz przez podmioty, którym to wsparcie zostało udzielone, związanych z udzieleniem tego wsparcia, albo z wypłatą środków finansowych z tytułu tego wsparcia ulega zawieszeniu. Dokumenty związane z funkcjonowaniem funduszy promocji można składać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695)