Konkurs grantowy „Dostępność ponad barierami”

Przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  jest dofinansowanie lokalnych inicjatyw służących poprawie poziomu dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami. O dofinansowanie inwestycji mogą ubiegać się między innymi pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.

W ramach programu finansowane będą zadania mające na celu  dostosowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zapewnienie właściwego zaplecza sprzętowego i pobytowego,  dostosowania oferty turystyczno-rekreacyjnej do potrzeb osób dysfunkcyjnych.

Grant może być przeznaczony na inwestycje i wyposażenie obiektów oraz szkolenie pracowników i promocję oferty.  Projekty inwestycyjne muszą uwzględniać standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniających koncepcję uniwersalnego projektowania. Wymagane jest wniesienia wkładu własnego finansowego, w wysokości minimum 25% kosztów całkowitych projektu.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są:

Wnioski w ramach konkursu będzie  można składać od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Szczegóły programu grantowego TUTAJ 

 

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilita